יפוי כח מתמשך ואפוטרופסות

יפוי כח מתמשך ואפוטרופסות

 

כשרות משפטית ואפוטרופסות

"כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו" כך נקבע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (להלן: "החוק"), דהיינו כנגד כל אדם יכולים להיזקף חובות וכן לעמוד לזכותו זכויות מרגע לידתו ועד מותו.

החוק מגביל את כשרותן של קבוצות מהאוכלוסיה. הגבלתן היא כוללנית ולא לעניין מסויים כמו הגבלת הכשרות המשפטית של חולי נפש או לוקים בשכלם או אנשים אשר אינם מסוגלים לדאוג לאי אילו מעניינם באופן ארעי או קבוע.

בנוסף, בפסק דין בית המשפט יכול להגביל את כשרותו המשפטית של אדם לבקשת בן זוגו או קרובו, כאשר ניתן להגביל גם לבקשת היועמ"ש או בא כוחו ולאחר ששמע את האדם או נציגו.

בעת שהוגבלה כשרותו המשפטית של אדם, ביהמ"ש לענייני משפחה רשאי למנות לאותו אדם אפוטרופוס אשר ינהל את ענייניו. אדם שביהמ"ש מינה לו אפוטרופוס נקרא בלשון משפטית "חסוי".

בקשה למינוי אפוטרופוס תוגש ע"י בן זוגו או קרובו או בידי היועמ"ש או בא כוחו. לאור הבקשה ביהמ"ש יכול למנות לאפוטרופוס יחיד או תאגיד או את האפוטרופוס הכללי, הכל לפי שיראה לו בנסיבות העניין לטובת החסוי.

מאחר ותפקיד האפוטרופסות מחייב אחריות גדולה במיוחד, על האפוטרופוס שימנה ביהמ"ש לתת את הסכמתו לעניין, כאשר במידה והוא יסרב, ביהמ"ש יורה על מינוי אדם אחר והכל לפי טובת החסוי.

 

מהו תפקיד האפוטרופוס

מתפקידו של האפוטרופוס לייצג את האדם שהוגבלה כשרותו בכל פעולה משפטית ובכל עניין לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו. על האפוטרופוס לפעול ולנהוג לטובת החסוי תמיד וככל שהדבר ניתן לשמוע את דעתו טרם נקיטת פעולות בעניינו.

האפוטרופוס יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לחסוי או לרכושו למעט אם נהג בתום לב או שביהמ"ש אישר את פעולותיו מראש או בדיעבד.

מינוי וסיום תפקידו של האפוטרופוס

בית המשפט יכול למנות אפוטרופוסים שונים לעניינים שונים, לדוגמא אפוטרופוס אחד לרכושו של החסוי ואפוטרופוס אחר לגופו של החסוי ובאותה עת החסוי חייב למלא אחר הוראות האפוטרופוסים ולציית להן.

האפוטרופוס יסיים את תפקידו כאשר ביהמ"ש הכריז על "פסול הדין" כ"כשיר", בנוסף יסתיים תפקידו במותו של החסוי או בשעה שהסיבה שבגללה נקבעה האפוטרופסות חדלה מלהתקיים.

האפוטרופוס רשאי להגיש את התפטרותו בכתב לביהמ"ש ורק כאשר אישר ביהמ"ש את התפטרותו יחדל מלשמש כאפוטרופוס.

כמו כן, ביהמ"ש רשאי לפטר אפוטרופוס אשר לא תיפקד כראוי והכל כפי שיראה לביהמ"ש בנסיבות העניין

מה זה יפוי כח מתמשך?

החל מיולי 2017, עת בוצע התיקון לחוק האפוטרופסות, ניתן פתרון המקל על משפחות לטפל בבן משפחה אהוב, ללא צורך בבירוקרטיה או בהתערבות של גורם זר כמו האפוטרופוס הכללי. מדובר במסמך משפטי חשוב מאד עבור אדם בגיר (מעל גיל 18) אשר מאפשר לו בעודו צלול, כשיר ובעל שיקול דעת, למנות את מי שהוא מעוניין ובוטח בו להיות אחראי לענייניו האישיים הרכושיים, והרפואיים בעתיד, באם חלילה יאבד את הכשירות לנהל את ענייניו בעצמו
עריכת מסמך כזה מעניקה לאדם ביטחון ושלווה שאכן מישהו שהוא בוטח בו יטפל בו ובענייניו כאשר יזדקק לכך בעתיד.

מדובר במסמך לעתיד כל עוד האדם בחיים,. המינוי יכנס לתוקף רק לאחר שהאדם מגיע לחוסר כשירות.
רק עורך דין שהוסמך לערוך יפוי כח מתמשך יכול לטפל במסמך משפטי כזה
התחומים בהם יכול הממנה להסמיך את מיופה הכוח הינם:
בעניינים אישיים: לדאוג לרווחתו של הממנה, למגוריו, לפעילותו בשעות הפנאי.
בעניינים רכושיים: לנהל את חשבונותיו בבנק, לדאוג לניהול ביתו ונכסיו האחרים..
בעניינים רפואיים: להחליט ולאשר הענקת טיפולים רפואיים לסוגיהם, למוסדות טיפול רפואיים, בחירת רופאים וכו'.

מיופה הכוח יתמה רק אם נתן הסכמתו לקבלת המינוי.

ניתן למנות כמיופיי כח במסמך יפוי כח מתמשך, אדם אחד ובמקומו אם לא יוכל למלא את התפקיד יכול לבוא אדם אחר. ניתן גם למנות מספר מיופיי כח במקביל, ( לדוגמה כל ילדיו של האדם הממנה.)

יפוי כח מתמשך ואפוטרופסות